Konya,Türkiye
0 553 947 82 68
info@sharkaviation.com.tr

Bayilik Sözleşmesi

SHARK HAVACILIK BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR
1.1.Üreticinin Ticaret Unvanı: SHARK AVIATION DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
İşyeri Adresi: Parsana Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:63/C Altay İş Merkezi Shark Aviation Selçuklu/KONYA
Vergi Dairesi: Meram
Vergi Numarası: 769 218 1887
(Sözleşmede kısaca “Üretici” olarak adlandırılacaktır)
1.2.Bayiinin Unvanı:
İşyeri adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
(Sözleşmede kısaca “Bayii” olarak anılacaktır.)
MADDE 2: İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRALAR:
(Bayii) aşağıda belirtilen evrakları en kısa sürede üreticiye ibraz etmekle yükümlüdür.
2.1. Ticaret Sicil Belgesi (Veya Esnaf Sicil Belgesi)
2.2. Firma Yetkilisi veya Yetkililerinin İmza Sirküleri
2.3. Şirket Ana Sözleşme Metni
2.4. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
2.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Firma yetkilisi ve ortaklarının)
MADDE 3: TANIMLAR:
Üretici: Üretici Firma
Bayii: Üreticiden Bayilik Alan Şirket
Sözleşme: İşbu Bayilik Sözleşmesi
Ürün/Ürünler: Bayii tarafından satılması istenen işbu sözleşmede satışı kararlaştırılan ürünler
MADDE 4: SÖZLEŞMENİN KONUSU
4.1. İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin imza tarihinden itibaren bayinin üreticiden satın alacağı ürünlerin satışı ve işbu bayilik ilişkisinin kapsamıdır. Bayi, sözleşmede yer alan ürünlerin satış, dağıtım, teknik destek ve servis hizmetlerini üreticinin belirleyeceği esaslar dahilinde sağlayacağını taahhüt eder.
4.2. Bayilik konusu ürün üretici tarafından toptan veya perakende olarak satışa sunulan m.5 hükmünde düzenlenmiş olan ürünlerdir.
MADDE 5. ÜRÜN LİSTESİ:
SHARK MEG E40 Tarım Dronları ve bu ürünlerin; bataryaları, şarj istasyonları başta olmak üzere, bayi üreticinin ürettiği tüm ürünleri satabilir. Ayrıca başka bir marka ve model tarımsal drone temin edemez. Etmesi halinde iş bu sözleşme cezai şartları kabul etmiş ve fesih şartlarını kabul etmiş sayılır.
MADDE 6: AÇIKLAMALAR VE BEYAN
6.1. Bayi üreticinin sözcüsü temsilcisi veya acentesi değildir. Bayi kendisini hiçbir şekilde üreticinin sözcüsü, temsilcisi veya acentesi gibi tanıtamaz. Üretici adına bildirim veya taahhütte bulunamaz.
6.2. Bayi üretici ile arasındaki ticari sırları saklamakla yükümlüdür. Bayi eldeki sözleşme sonucunda öğrendiği ticari sır ve bilgileri hiçbir şekilde üretici aleyhine olacak şekilde kullanamaz ve beyanda bulunamaz. Bayinin işbu sorumluluğu üretici ile arasındaki bayilik sözleşmesinin sona ermesinden sonra da varlığını korur.
6.3. Bayinin Satış Yapacağı Bölge
İşbu sözleşme uyarınca bayinin, bayilik faaliyetleri kapsamında satış yapacağı bölge yüz yüze imzalan mütabakla belirlenecektir.
MADDE 7: HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK (GENEL HUKUK KURALLARININ İHLALİ YÖNÜNDEN)
7.1. Bayi tarafından satın alınan ürünlerin dürüstlük ilkesine aykırı kullanımı durumunda üretici sorumlu tutulamaz.
7.2. Bayinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a ve bu kanuna dayalı çıkan yönetmeliklere ve tebliğlere uygun davranmaması sonucu oluşacak hukuki ve cezai sorumluluğun tümü bayiye aittir.
7.3. Bayi ve üretici işbu sözleşme dolayısıyla elde edilen kişisel verilerin kullanımı doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder.
7.4. Bayi, KVKK’da yer alan yükümlülüklere uygun davranmaması nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.
7.5. Bayi üreticiden aldığı tüm drone’ların, tarım sektöründe kullanacağını taahhüt eder.
MADDE 8: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Taraflar sözleşmede yer alan tüm hak ve yükümlülükleri yerine getirmelidirler. Bunlara uyulmaması, haklı nedenle fesih sebebi olacaktır.
8.1. Bayi, ürünleri üreticinin belirlediği fiyatlar üzerinden satacaktır.
8.2. Bayi anlaşma dahilindeki ürünlerin benzer veya muadillerini satamayacaktır.
8.3. Üretici ürettiği ürünlerin kurulumu ve kullanımı konusunda bayiye yeterli düzeyde teknik destek vereceğini taahhüt eder.
8.4. Bayi üretici ile iş ilişkilerinden doğan tüm süreçlerinde aşağıdaki maddelere uymakla yükümlüdür.
-Her türlü ticari kontrol düzenlemelerine ve yürürlükteki yasalara olduğu kadar tüm ihracat ve ithalat kurallarına uymak,
-Rekabet mevzuatına ve haksız rekabete ilişkin düzenlemelere uygun hareket etmek
-Ürünlerin nakliyesi, depolaması, tahliyesine ilişkin tüm çevre hukuku düzenlemelerine uymak
-Kamu kurumlarıyla ve kamu görevlileriyle görüşmelerinde dürüst, açık ve güvenilir olmak
-Üretici ile arasındaki iş ilişkisini yasal olmayan yollardan elde edilmiş kazançları gizlemek amacıyla kullanmamak ve kullanmaya dahi teşebbüs etmemek,
-Ticari bilgileri doğru ve dürüst olarak kaydetmek ve raporlamak ve bunların tamamlanması ve doğruluğu konusunda yürürlükteki tüm yasalara uymak.
MADDE 9: FİKRİ VE SINAİ HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
9.1. Bayi üreticinin yazılı izni olmadan üreticinin adı ve logosunu kullanamaz.
9.2. Bayi diğer bayiler aleyhine haksız rekabet yaratacak şekilde davranmamayı onların iletişimini engellememeyi, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi dürüstlük ilkesine aykırı şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza dışı başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri KVKK kapsamı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
9.3. Belirtilen taahhütlerin ihlali halinde sorumluluk bayinindir. Bayi sorumluğun kendisine ait olduğunu ve belirtilen maddelerin ihlali durumunda üreticinin sorumluluğu bulunmadığını ve böyle durumlarda üreticinin tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kabul eder.
MADDE 10: SATIŞ VE SİPARİŞ ŞARTLARI
10.1. a. İşbu sözleşme “Çerçeve Sözleşme” niteliğinde olup sözleşmenin imzalanmasını müteakip üretici tarafından bayiye satılacak ürünlerin satışı (her bir satış dönemi için) kurulacak münferit sözleşme satış sözleşmesi gerçekleşecektir.
10.1. b. Ürün siparişleri mutabakat üzerine proforma faturaların imzalanması ile gerçekleşir.
10.1. c. Mutabakat üzerine proforma faturaların imzalanması ürünlerin satış işlemine ilişkin olarak “Münferit Satış Sözleşmesi” niteliğindedir.
10.2. Satın alınacak ürünler: SHARK MEG E40 ve bu ürünlerin bataryaları, şarj istasyonları başta olmak üzere, bayi üreticinin üretmiş olduğu tüm ürünleri satın alabilir.
10.3. Asgari alım şartı: Sözleşmenin imzalanmasının hemen akabinde yüzyüze yapılan mütabakat sonucunda belirlenecektir.
Bu hüküm ile bayinin sözleşmenin kurulmasını müteakip alması gereken ürün miktarı düzenlemiştir. Bayiinin çeyrek bazda (yılın 3 aylık periyodlarında) alması gerekli ürünlerin nasıl ve ne şekilde (miktar, cins ve zaman bakımından) alınması gerektiği
10.4. a maddesi ve sözleşme ekinde yer alan “İş Planında” düzenlenmiştir.
10.4. Stok Yapmaya İlişkin Şartlar (Asgari Düzeyde)
10.4. a. Bayi sözleşmenin kurulmasını takip eden her 3 aylık periyotta üreticinin satmış olduğu ürünleri, anlaşılan adette stoka çekmek suretiyle üreticiden satın alacaktır.
Bayinin stok çekmesi gereken ürün cinsi ve miktarı madde 19 da iş planında düzenlenmiştir. İş planında düzenlenen ürün miktar cinsi hedef düzey olarak düzenlenmiştir. Bayinin yılın her çeyrek döneminde asgari alım şartını yerine getirmemesi halinde bir sonraki çeyrek dönemde bir önceki çeyrek dönemine ilişkin asgari yükümlülüğünü yerine getirmesi beklenir. Bayi çeyrek döneminde diğer çeyrekte satın alacağı ürün adetlerini tamamlaması durumunda bir sonraki çeyrekteki satış adetinden, Bayinin üst üste 2 çeyrek döneminde; ekte düzenlenen iş planına bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sağlayıcının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
10.4. b. Üreticinin işbu sözleşme kapsamındaki yetkileri dahilinde bayilik ilişkisini sonlandırması halinde (fesih) bayinin stokladığı ürünleri iade almama hakkı saklıdır.
10.4. c. Üretici tarafında ödemesi yapılan ve satın alınan ürünler gerekli sürelerde teslim edilmediği takdirde bayinin sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
10.5. Asgari Alımın Gerçekleşmemesi Halinde Cezai Şartlar: Bayi sözleşmede kararlaştırılan asgari alım şartını gerçekleştirmediği takdirde; üreticinin aşağıda yazılı seçimlik haklardan birini kullanma hakkı bulunmaktadır.
10.5. a. Üretici; bayinin asgari alım şartını yerine getirmediği ürün/ürünler yönünden yoksun kaldığı karı talep edebilir. Üreticinin bu madde hükmünün uygulanması, derhal fesih hakkını kaldırmaz.
10.5. b. Üretici; bayinin asgari alım şartını yerine getirmediği ürün/ürünler yönünden bir sonraki satış dönemi bayiyi kendisine işbu sözleşme ile tanınan indirimden mahrum bırakabilir.
10.6. Ürünlerin Bayiye Teslim Süreleri
10.6.1. Asgari alım şartı kapsamındaki ürünler; bayi ile sağlayıcı arasında akdedilecek münferit satış sözleşmesinin ardından bayinin ürün bedelini sağlayıcıya vermesi akabinde 45 gün içerisinde bayiye teslim edilir.
10.6.2. Bayinin asgari alım şartı kapsamındaki ürün sayısının üzerinde talebi olması halinde üretici; sipariş tarihini müteakip en geç 45 gün içerisinde sipariş konusu ürünleri bayiye teslim edecektir.
MADDE 11: TEKNİK SERVİS VE HİZMET ŞARTLARI
11.1. Bayi satış yaptığı bölgelere teknik hizmet vermekle sorumludur. Teknik servis hizmeti ile yaşanacak sıkıntıları ön görmek için üreticinin son kullanıcıyı arayıp anket yapma hakkı vardır. Teknik servis hizmetiyle ilgili çok yoğun sıkıntı yaşanması durumunda üretici bayiliği iptal etme hakkına sahip olacaktır.
11.2. Bayi teknik servis hizmetini sorunsuz verecek personeli istihdam etme ve eğitimlerini planlama konusunda sorumludur.
11.3. Bayi ürün sattığı bölgeye teknik servis verecek miktarda yedek parçayı deposunda tutmakla yükümlüdür.
MADDE 11: NAKLİYE VE SEVKIYAT
12.1. Adrese Sevk
12.1. a. Bayinin sipariş edilen ürünlerin kargoya verilmek suretiyle kendisine ulaştırılması talep etmesi durumunda; bayiye gönderilecek ürünlerin sevk ve adresi, bayinin sözleşmede belirtilen adresi olarak kabul edilir.
12.1. b. Sözleşmenin M.8 hükmünde “Tarafların Hak ve Yükümlülükleri” başlığı altında düzenlenmiş olan yükümlülükler bayinin tanımladığı farklı adresler için de geçerli olup farklı adrese sevkten doğabilecek her türlü hasar, anlaşmazlık ve kayıplardan bayi sorumludur.
12.2. Nakliye ve Teslimat
12.2. a. Ürünler kural olarak bayi tarafından üreticiden bizzat teslim alınacaktır. Ancak bayinin üreticiden ürünlerin kargolanmasını talep etmesi halinde adrese sevkten doğabilecek her türlü hasar, anlaşmazlık ve kayıplardan bayi sorumludur.
12.2. b. Üretici tarafından bayiye satılan ürünün faturasının (e-fatura, e-arşiv) düzenlenmesi ardından ürünün kargo firması tarafından bayiye teslimi ile ürünün teslimatı gerçekleşmiş sayılır.
12.2. c. Bayinin üreticiden satın alınan ürünü bizzat alması halinde teslim, irsaliye veya faturanın imzalanması ile teslim gerçekleşmiş sayılır.
12.2. d. Kural olarak nakliye/kargo masrafı bayiye aittir.
MADDE 13: FİNANSAL ŞARTLAR:
13.1. Bayi üreticiye olan borçlarını zamanında ifa edeceğini, ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
13.2. Bayi ödeme günü gelip söz konusu meblağı ödemediği takdirde ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.
13.3.ÖDEMELER
Ödemeler bayinin ürünü bayi yönetim sisteminden aldığı gün kart ya da havale ile gerçekleştirecektir. Ancak üreticinin uygun gördüğü takdirde bayiye vade uygulayabilecektir. Üreticinin uygun gördüğü takdirde bayiye tanıyacağı vade uygulaması münferit kabul edilip sürekli uygulama niteliğini haiz olmayacaktır.
13.4.MUACCELİYET
Bayi üreticiye olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın bunları tek seferde nakden ve defaten ödeyeceğini üreticinin mevcut teminatlarından bunları mahsup etme yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
(Üreticinin bayiden ödeme aracı olarak bazı zamanlarda takdiren kambiyo senedi alması işbu sözleşmenin 12.2.’nci maddesini ortadan kaldırmaz)
13.5.TEMİNAT
Sözleşme uyarınca üreticinin bayiden herhangi bir teminat talebi yoktur.
MADDE 14. SATIŞ SONRASI HİZMETLER:
Üretici ve bayi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin Belirlediği kapsamda ortak sorumludur.
14.1. ARIZALI/AYIPLI ÜRÜN İADESİ:
14.1. a. Ürünün bayi tarafından bizzat teslim alındığı hallerde, üründeki ayıp/arıza açıkça belli ise bildirim üreticiye teslim alındığı an yapılmalıdır.
14.1. b. Üründeki ayıbın açıkça belli olmadığı durumlarda ise TBK hükümleri gereğince bayiinin 8 gün içerisinde yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir. (Yazılı bildirim olarak üretici yönetimine bayi tarafından atılacak e-posta kastedilmiştir.) Söz konusu gizli ayıbın tespiti ardından ürün fabrikaya gönderilecektir. Fabrikanın onayı ile ürünün değişimi gerçekleşecektir.
14.1. c. Ürünün bayiye kargo ile gönderilmesi halinde ürün üzerinde oluşabilecek kargo hasarı ve çatlaklardan bayi sorumludur.
14.1. d. Ürünün ayıplı olarak bayiye satışında üreticinin ağır kusuru bulunması halinde yalnızca TTK ve TBK hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 15: SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ:
15.1. Sözleşmenin Süresi:
15.1. a İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olup yıl sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme her yıl kendiliğinden yenilenmez. Taraflar bir sonraki yıl için devam etme isteklerini sözleşme bitim tarihinden 30 (otuz) gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmalıdırlar.
15.1. b. Tarafların sözleşme bitim tarihinden 30 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunması sözleşmenin aynı şartlarla uzatılacağı anlamına gelmeyeceği gibi sözleşmenin yenilenmesi için yeni bir çerçeve sözleşmenin taraflarca imza altına alınması gerekmektedir.
15.1. c. Bayi işbu sözleşme gereği beyan etmiş olduğu tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eder. Yanlış beyan edilen bilgi ve belgelerden bundan doğabilecek zararlardan bayi münhasıran (tek başına) sorumludur.
15.1. d. Bayi vermiş olduğu bilgilerde ortaklık yapısının değişmesi, imzaya yetkili kişilerde yaşanan değişiklikler, adres değişiklikleri vb bayiye ait bilgilerin değişmesinin ilgili resmi kurumda yayınlanmasını takip eden üç (3) iş günü içerisinde üreticiye bildirim yapmakla yükümlüdür.
15.2. Fesih Halleri:
15.2. a. İşbu sözleşme taraflarca imza altına alınma tarihinde başlayacak ve taraflardan biri tarafından feshedilmediği takdirde sözleşme süresi boyunca yürürlükte kalacaktır.
15.2. b. Taraflardan birinin sözleşmede düzenlenen maddelerden herhangi birini ihlali halinde diğer taraf ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.
15.2. c. Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu sözleşmede herhangi bir şart, hüküm veya koşulun uygulanmasını talep etmemesi veya işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hakkı kullanmaması bunlardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi ilgili tarafın bundan sonra aynı hakları talep etmesini engellemez.
15.2. ç. Taraflardan birinin ölümü durumunda işbu sözleşme ve taraflar arasında yapılmış başkaca sözleşmeler mirasçılara kendiliğinden geçmez. Taraflardan birinin ölümü durumunda işbu sözleşme fesih hakkı saklıdır.
15.2. d. Tarafların önceki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarını talep hakları ise saklıdır.
15.2. e. Taraflardan birinin ticareti terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödeme ödemede acze düşme durumlarında diğer tarafa ayrıca süre verilmesine gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilir.
15.2. f. İşbu sözleşmenin herhangi maddesinin taraflarca mutabık kalınarak değiştirilmesi sözleşmenin diğer maddelerini hükümsüz kılmaz.
15.3. Geçerli Adresler ve Tebligat Hükümleri
Taraflar sözleşmedeki adreslerini geçerli tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Bayi tebligata esas adresini değiştirmesi halinde bu durumu en geç 15 gün içinde üreticiye bildirmek zorundadır.
Üretici adres değişikliğini kendi internet sitesinde duyurabilir. Bu halde üreticinin adres değişikliği bayiye bildirilmiş sayılır.
15.3. Özel Hükümler
15.3.a İşbu sözleşme kural olarak bir tek satıcılık (münhasır satış yetkisi) sözleşmesi özelliğini taşımaz. Bayinin işbu sözleşmede yazılı tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi halinde üretici ve bayilik arasında yeni bir çerçeve sözleşme “Tek Satıcılık Sözleşmesi” kurulacaktır.
15.3.b İşbu sözleşme kapsamında bölgede satış yapılacak müşterinin bulunması bayinin görevidir. Üreticiye gelecek talepler bölgelere göre bayilere iletilecektir.
MADDE 16: HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ
Taraflardan birinin sözleşmede kendine tanınmış hak ve yetkilerden bir kısmını veya tamamını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.
MADDE 17: YASAL DÜZENLEMELER
17.1.1. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile sözleşme yürürlükte kalır.
17.1.2. İptal edilen maddenin sözleşmenin tümünün etkileyebilecek nitelikte olması hali saklıdır.
MADDE 18: DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşmenin yürütülmesi, yorumu ve doğacak her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, evrak, telefon (sms ve whatsapp iletişim programı vs) ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı Kanun’un 193. Maddesi gereğince delil teşkil edeceğini, üreticinin bu yöndeki kayıtlarının kesin delil olarak nitelendirileceğini taraflar kabul ve taahhüt eder.
MADDE 19: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar arasında çıkacak ihtilafların çözümünde Konya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
MADDE 20: SÖZLEŞMENİN İMZASI
İşbu sözleşme üyelik başvurusuyla birlikte taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.